W co wierzymy!

Pismo Święte
Wierzymy, że Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu jest w pełni natchnionym Słowem Boga. Pismo Święte jest nieomylne i bezbłędne, dlatego jest najwyższym i jedynym nieomylnym autorytetem w sprawach wiary i życia. Sześćdziesiąt sześć ksiąg Starego i Nowego Testamentu stanowi pełne i nadprzyrodzone objawienie się Boga człowiekowi. Pismo powinno być interpretowane zgodnie z jego gramatyczno-historycznym kontekstem. (2 Tm 3:16-17; 2 P 1:20-21)

Bóg
Wierzymy w Jednego Prawdziwego Boga, odwiecznie istniejącego w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego, tożsamych w naturze, równych w sile i chwale, i posiadających te same atrybuty doskonałości. (Pwt 6:4, Mt 28:19, 2 Kor 13:13, J 14:10, 26).
Osoba i dzieło Chrystusa
Wierzymy, że nasz Pan Jezus Chrystus, przedwieczny Syn Ojca, został człowiekiem nie zaprzestając być Bogiem, został poczęty z Ducha Świętego i zrodzony z Marii Dziewicy, aby mógł objawić Boga i zbawić grzesznych ludzi (Iz 7:14, 9:6, Lk 1:35, J 1:1-2, 14, 2 Kor 5:19-21, Ga 4:4-5, Fl 2:5-8).
Wierzymy, że Jezus Chrystus dał nam zbawienie poprzez swą śmierć na krzyżu – cierpiąc w nasze miejsce, i składając ofiarę za nasz grzech, i że usprawiedliwienie to zostało potwierdzone poprzesz Jego rzeczywiste, fizyczne zmartwychwstanie (Rz 3:24-25, 1 P 2:24, Ef 1:7, 1 P 1:3-5).
Wierzymy, że Jezus Chrystus wstąpił do Nieba i zasiada po prawicy Ojca, gdzie jako nasz Najwyższy Kapłan jest naszym Reprezentantem i Pośrednikiem. ( Dz 1:9-10, Hrb 9:24; Rz 8:34; 1 J 2:1-2).

Osoba i działanie Ducha Świętego
Wierzymy, że Duch Święty jest Osobą, która przekonuje świat o jego grzechu, nieprawości i sądzie. Duch Święty jest Boskim posłańcem w procesie odkupienia i odrodzenia aż do dnia ostatecznego zbawienia ( J16:8-11, Rz 8:9; 2Kor 3:6, Ef 1:13-14).
Wierzymy, że jest On Boskim Nauczycielem, który wspomaga wierzącego i prowadzi ku zrozumieniu i właściwemu stosowaniu Pisma Świętego. Posłuszeństwo i stałe napełnienie Duchem Świętym jest przywilejem, jak i obowiązkiem każdego zbawionego (Ef 1:17 – 18, 5:18, 1 J 2:20-27).
Wierzymy, że Bóg jest suwerenny w rozdawaniu darów duchowych każdemu wierzącemu. Bóg w sposób unikalny używa ewangelistów, pastorów, i nauczycieli do wyposażania wierzących członków kościoła, aby mogli oni być efektywni w służbie (Rz 12;3-8; 1 Kor 12:4-11, 28, Ef 4:7-12).

Upadek człowieka
Wierzymy, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga, ale w grzechu Adama ród ludzki upadł, odziedziczył grzeszną naturę i został oddzielony od Boga. Grzeszny człowiek nie jest zdolny sam z siebie wybawić się ze swojego położenia (Rdz 1:26-27; Rz 3:22-23; 5:12; 6:23; Ef 2:1-3; 4:17-19).

Zbawienie
Wierzymy, że zbawienie jest darem Boga osiągalnym dla człowieka poprzez łaskę i może być otrzymane tylko poprzez osobistą wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, którego cenna krew została przelana na Golgocie na odpuszczenie naszych grzechów (J 1:12; Ef 1:7; 2:8-10, 1 P 1:18- 19).
Wierzymy, że przywilejem wierzących jest radowanie się pewnością zbawienia poprzez świadectwo Słowa Bożego, które jednakże jasno zabrania wykorzystywania wolności chrześcijańskiej dla grzechu ciała (Rz 13:13-14, Ga 5:13, Tt 2:11-15).

Kościół
Wierzymy w jeden, powszechny i apostolski Kościół. Ustanowiony przez Chrystusa. (2 Kor 11:2; Ef 1:22-23; 5:25- 27).
Wierzymy, że ustanowienie i istnienie kościołów-wspólnot lokalnych jest nauczane i jasno określone w Piśmie Nowego Testamentu (Dz 14:27; 20:17, 28-32; 1 Tm 3:1-13, Tt 1:5-11).
Uznajemy chrzest w wodzie i Wieczerzę Pańską jako ustanowione przesz Pismo. Są one znakiem posłuszeństwa Kościoła wobec Boga i zawartego z Nim przymierza. (Mt 28:19-20; Dz 2:41-42; 18:8; 1 Kor 11:23-26).

Święte życie
Wierzymy, że wszyscy zbawieni powinny żyć w sposób, który nie przyniesie ujmy ich Zbawicielowi i Panu, poprzez odwrócenie się od wszelkiej fałszywej nauki, światowych i grzesznych przyjemności oraz praktyk zakazanych przez Pana (Rz 12:1-2; 14:13; 2 Kor 6:14, 7:1; 2 Tm 3:1-5, 1J 2:15-17; 2 J 9-11.

Drugie przyjście Chrystusa
Wierzymy w powrót Chrystusa, który wybawi wszystkich narodzonych na nowo, żywych i tych którzy wcześniej umarli – będzie to pierwsze zmartwychwstanie. Wierzymy, że Chrystus powróci ze swoimi świętymi i powoła Mesjańskie Królestwo, które zostało obiecane narodowi żydowskiemu (Ps 89:3-4; Dn 2:31-45; Za 14:4-11; 1 Tes 1:10; 4:13-18; Tt 2:13, Ap 19:11-16; 20:1-6).

Szatan
Wierzymy, że szatan jest realną istotą, sprawcą grzechu i przyczyną upadku człowieka, że jest on otwarcie zdeklarowanym wrogiem Boga i człowieka i że będzie on na wieczność ukarany w jeziorze ognia (Job 1:6-7, Iz 14:12-17; Mt 4:2-11; 25:41; Ap 20:10).
Stworzenie
Wierzymy, że Bóg stworzył wszechświat – odrzucamy teorię ewolucji jako teorię pochodzenia nie opartą na Piśmie (Rodz 1-2, Wj 20:11)

Misja Kościoła
Wierzymy, że Bóg powierzył Kościołowi nakaz głoszenia Ewangelii wszystkim narodom, tak aby ludzie z każdego narodu, szczepu, grupy etnicznej i językowej, mogli należeć do Jezusa Chrystusa. Jako ambasadorzy Chrystusa musimy używać wszelkich środków, aby udać się do innych ludzi z przesłaniem Dobrej Nowiny (Mt 28:10-20; Mk 16:15, Lk 24:46-48; J 20:21, Dz 1:8, 2 Kor 5:20).

To wyznanie wiary nie wyczerpuje wszystkich aspektów naszej wiary. Biblia jest jedynym źródłem wszystkiego, w co wierzymy. Wierzymy jednak, że przedstawione stanowisko reprezentuje nauczanie biblijne i dlatego obowiązuje nas wszystkich.

---------

Zamów nieodpłatny egzemplarz Ewangelii Jana.

Bóg szuka Ciebie – chcesz go odnaleźć?

Zachęcamy do udziału w Studium Biblijnym by sprawdzić jak się rzeczy mają.

Nie marnuj czasu i spotkaj się, by porozmawiać o swojej relacji z żywym Panem Jezusem Chrystusem.

Zapraszamy do rozmowy na naszym Czacie - prawy dolny róg strony

Wesprzyj naszą służbę, jeśli chcesz przyłączyć się do głoszenia ewangelii i propagowania chrześcijańskiego stylu życia.


Serwis internetowy www.ewangelia.pl wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.