Statut

STATUT

 

 

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

 

§1

 

Stowarzyszenie o nazwie: „ Stowarzyszenie Dobroczynne Betlejem ”, w skrócie: „SD Betlejem ” zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu realizację biblijnej zasady zawartej w Ewangelii Mateusza: „łaknącemu dać jeść, pragnącemu dać pić, przychodnia przyjąć, chorego odwiedzić, do przebywającego w więzieniu pójść”.

 

§2

 

 1. Stowarzyszenie działa na podstawie:
 • Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. „Prawo o Stowarzyszeniach” (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami),
 • Niniejszego Statutu, i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
 1. Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.
 2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§3

 1. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków.

§4

 1. Stowarzyszenie dla realizacji swych statutowych działań może powoływać inne organizacje w granicach prawem dopuszczalnych (np.: terenowe jednostki organizacyjne czy społeczne zespoły doradcze)
 2. W sprawie powoływania terenowych jednostek organizacyjnych ustala się, iż można tworzyć:
 3. Delegatury Terenowe posiadające pełnomocnictwa w zakresie ustalonym przez Zarząd Stowarzyszenia.
  • Delegatury Terenowe powstają w powiatach, gminach, miastach i wsiach.
 4. Delegatury Terenowe powołuje się na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 5. Delegatury Terenowe oraz ich władze podlegają Zarządowi Stowarzyszenia w zakresie jak w §18, pkt. 5, litery: h,i.j.
 6. Społeczne Zespoły Doradcze powołuje Zarząd Stowarzyszenia i określa ich zakres działania oraz kompetencje.
 7. Rozwiązywanie Oddziałów Terenowych, Delegatur Terenowych i Społecznych Zespołów Doradczych następuje na podstawie decyzji organu powołującego je, po uzyskaniu absolutorium za okres działalności.

§5

 

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Działalność gospodarcza jest działalnością dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego Stowarzyszenia. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych.

§6

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 

Rozdział II

Cele i środki działania.

 

§7

 

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
 • opiekę, doradztwo, pracę wychowawczo-adaptacyjną, pomoc duchową i także materialną osobom, rodzinom, środowiskom dotkniętym patologią, biednym, słabym, zagubionym, bezradnym, uzależnionym i upośledzonym społecznie, materialnie, zdrowotnie i duchowo,
 • kształtowanie właściwych postaw i relacji obowiązujących w zdrowej społeczności, opartych na zasadach i wartościach chrześcijańskich.
 1. Formy i metody realizacji:
 • poprzez system opieki, poradnictwa i wdrażania:
 • w dziedzinie materialnej
 • żywienie, organizowanie stołówek, jadłodajni itp., rozdawnictwo gotowych artykułów żywnościowych,
 • rozdzielnictwo odzieży, przedmiotów codziennego użytku, artykułów sanitarnych i higienicznych,
 • organizowanie, finansowanie wypoczynku,
 • ustanawianie stypendiów, darowizn dla uczniów, szkół, przedszkoli, domów opieki, rencistów, emerytów, chorych.

ii.) w dziedzinie opieki

 • odwiedzanie chorych w domach, szpitalach, domach opieki, hospicjach,
 • odwiedzanie uzależnionych w zakładach leczniczych,
 • odwiedzanie bezdomnych w schroniskach,
 • odwiedzanie domów dla samotnych matek,
 • odwiedzanie domów wychowawczych dla młodzieży,
 • opieka nad ludźmi słabymi i bezradnymi,
 • opieka nad rodzinami patologicznymi.

iii.) w dziedzinie poradnictwa

 • system poradni dla uzależnionych (narkomanów i alkoholików), trudnej młodzieży, rodzin zastępczych itp.
 • poradnictwo prawne.

iiii.) w dziedzinie wychowawczo-adaptacyjnej

 • pomoc w poszukiwaniu i ewentualnej organizacji miejsc pracy dla byłych alkoholików, narkomanów, więźniów oraz wdów, samotnych matek, inwalidów itp.
 • organizowanie hosteli – schronisk dla bezdomnych i opuszczających zakłady karne oraz ośrodki lecznictwa odwykowego,
 • organizowanie ośrodków terapeutycznych i resocjalizacyjnych dla ofiar patologii społecznej.

 

 1. współpracując z instytucjami państwowymi, samorządowymi i podmiotami gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi, związkami wyznaniowymi i kościołami w kraju i za granicą – w zakresie realizacji zadań zbieżnych z celami Stowarzyszenia,
 2. wszechstronnie propagując metody i techniki stosowane w zakresie działalności charytatywnej,
 3. poprzez współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,
 4. współpracując z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w działalności charytatywnej,
 5. doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia,
 6. prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§8

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej o pełnej zdolności do czynności prawnej oraz cudzoziemiec, także nie mający stałego miejsca zamieszkania na terytorium RP, który wyrazi chęć uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia oraz przedstawi opinię (rekomendację) co najmniej 2 członków Stowarzyszenia i złoży deklarację członkowską.
 2. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi.

§9

 1. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

§10

 1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
 2. swą postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
 3. dbać o jego dobre imię,
 4. zabiegać o poprawę opinii społecznej i klimatu wokół środowiska chrześcijańskiego,
 5. popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
 6. przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Statutu Stowarzyszenia,
 7. regularnie opłacać składki,
 8. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, w szczególności:
 9. przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze,
 10. może wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,
 11. korzystać z lokali Stowarzyszenia zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Stowarzyszenia,
 12. posiadać legitymację Stowarzyszenia,
 13. korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności na rzecz Stowarzyszenia,
 14. korzystać z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków według regulaminu i zasad ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia,
 15. korzystać z innych możliwości jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie według ustalonych przez Zarząd zasad.

§11

 1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwalę.
 2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia.
 3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalą z Zarządem Stowarzyszenia.
 4. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionych w § 10, ust. 2, lit. b-g.

§12

 1. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:
 2. rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu Stowarzyszenia,
 3. wykluczenie przez Zarząd Stowarzyszenia z powodu:
 4. prowadzenia działalności sprzecznej ze Statutem Stowarzyszenia oraz uchwałami Zarządu Stowarzyszenia,
 5. nieusprawiedliwionego braku udziału w pracach Stowarzyszenia, zalegania z opłatą składek członkowskich przez 1 rok,
 1. na pisemny, umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia, z przyczyn określonych w pkt.: i. oraz ii., oraz na wniosek Sądu Koleżeńskiego,
 2. utraty praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu.
 3. śmierć członka.

§13

 

 1. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia jest ostateczna.

 

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia.

§§14

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
 2. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia,
 3. Zarząd Stowarzyszenia,
 4. Komisja Rewizyjna,
 5. Sąd Koleżeński (dla całego Stowarzyszenia, także Oddziałów Terenowych i Delegatur Terenowych).

§15

 1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.

§16

 1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

§17

Walne Zgromadzenie Członków

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia co najmniej jeden raz w roku lub częściej na uzasadniony, pisemny wniosek co najmniej 2/3 członków Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny, skuteczny sposób, na co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

W szczególnych sytuacjach dotyczących działalności Zarządu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków może być zwołane na pisemny wniosek co najmniej 30% członków Stowarzyszenia z zastosowaniem wyżej wymienionej procedury powiadamiania.

 1. Dla ważności Walnego Zgromadzenia Członków winna uczestniczyć w nim co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować i podejmować prawomocne uchwały bez względu na liczbę uczestników.
 2. W Walnym Zgromadzeniu Członków uczestniczą członkowie zwyczajni Stowarzyszenia, którzy posiadają głos stanowiący oraz z głosem doradczym: członkowie wspierający i zaproszeni goście.
 3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
 4. uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 6. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków,
 7. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 8. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 9. powoływanie i odwoływanie składu Sądu Koleżeńskiego oraz rozpatrywanie odwołań od jego orzeczeń,
 10. uchwalanie zmian w Statucie Stowarzyszenia,
 11. podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji,
 12. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
 13. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,
 14. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia
 15. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów członków uprawnionych do głosowania.
 16. Zmiana Statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają bezwzględnej większości głosów przy obecności minimum połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie. W drugim terminie wymóg obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia nie obowiązuje.
 17. Każdemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje jeden głos.

§18

Zarząd Stowarzyszenia.

 1. Zarząd składa się z 7 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Zarząd składa się z Prezesa, trzech V-ce Prezesów, jednego Skarbnika i dwóch Członków Zarządu.
 3. Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Członków na 3-letnią kadencję.
 4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborze zebraniu.
 5. Do kompetencji Zarządu należy:
 6. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
 7. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 8. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
 9. powoływanie Delegatur Terenowych,
 10. wnioskowanie na Walnym Zgromadzeniu Członków własnych propozycji kierunków rozwoju działalności Stowarzyszenia i usprawniania jego organizacji i efektywności ekonomicznej,
 11. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
 12. ustalanie składek członkowskich,
 13. wspieranie działalności niższych ogniw Stowarzyszenia w obszarach takich jak: szkolenie, doradztwo, przygotowanie i realizacja programów działania,
 14. zawieszanie lub uchylanie uchwał władz niższych ogniw Stowarzyszenia jeżeli są one sprzeczne ze Statutem, uchwałami nadrzędnych władz Stowarzyszenia albo przepisami prawa,
 15. rozstrzyganie odwołań od uchwał władz niższych ogniw Stowarzyszenia oraz rozpatrywanie sporów powstałych w ich gronie.
 16. Zarząd pracuje zgodnie z przyjętym przez siebie regulaminem i planem pracy zapewniając realizację postanowień Statutu i uchwał Walnego Zgromadzenia Członków.

§19

Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna jest władzą stowarzyszenia niezależną od Zarządu i niepodlegającą Zarządowi, w zakresie wykonywania zadań, powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością, składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków.
 2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: Przewodniczący oraz 2 członków.
 3. Członek Komisji Rewizyjnej:
 4. a) nie może być członkiem Zarządu, ani pozostawać z członkiem Zarządu, w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
 5. b) nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 6. c) nie może pobierać wynagrodzenia za pełnienie funkcji;
 7. Członek Komisji Rewizyjnej jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o niekaralności oraz niepozostawaniu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa i podległości służbowej z tytułu zatrudnienia, zgodnie z treścią art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 8. Do uprawnień i obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
 9. a) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia w celu skontrolowania co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem rzetelności, gospodarności i dyscypliny finansowej,
 10. b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień oraz usunięcia stwierdzonych uchybień w ramach obowiązujących przepisów i statutu Stowarzyszenia,
 11. c) sporządzanie sprawozdań ze swojej działalności i składanie ich na Walnym Zgromadzeniu Członków,
 12. d) występowanie na Walnym Zgromadzeniu Członków z wnioskiem o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 13. e) występowanie z wnioskiem do Zarządu o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków, a także zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym w Statucie;
 14. f) sprawowanie nadzoru nad działalnością komisji rewizyjnych niższych szczebli.
 15. g) Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
 16. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.

7.Uchwały  Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków  Komisji Rewizyjnej.

§20

Sąd Koleżeński.

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków Stowarzyszenia nie będących członkami Zarządu ani Komisji Rewizyjnej.
 2. Do kompetencji Sądu należy rozpatrywanie każdego pisemnego wniosku członka Stowarzyszenia dotyczącego spraw Stowarzyszenia i jego członków poza wnioskami i skargami w stosunku do władz Stowarzyszenia (dotyczy także członków Delegatur Terenowych).
 3. Sąd zbiera się na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia i ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc.
 4. Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich członków Stowarzyszenia.
 5. Stronom przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do najbliższego Walnego Zgromadzenia.
 6. Orzeczenia Sądu zapadają w pełnym składzie.
 7. Posiedzeniom Sądu przewodniczy rotacyjnie wybierany członek Sądu.

§21

 1. W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w §14, ust. 1, pkt.: b), c), d), w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić na drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można dokooptować nie więcej niż połowę składu danego organu.
 2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, przedstawiciel Sądu Koleżeńskiego mogą być zapraszani do udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

 

Rozdział V

Władze  Delegatur Terenowych.

§22

Delegatury Terenowe

 1. Delegatury Terenowe działają na podstawie udzielonych pełnomocnictw przez Zarząd Stowarzyszenia, szczególnie w zakresie:
 2. gospodarki finansowej,
 3. reprezentowania Stowarzyszenia w terenie,
 4. dyscypliny organizacyjnej,
 5. programu działań delegatury.
 6. Delegatury Terenowe działają w zakresie ustalonym przez Statut Stowarzyszenia oraz obowiązujące przepisy prawa i ponoszą pełną odpowiedzialność wobec nich.
 7. Zarząd Stowarzyszenia powołuje osobę – Pełnomocnika Terenowego odpowiedzialnego za pracę Delegatury Terenowej.

 

Rozdział VI

Majątek i fundusze Stowarzyszenia.

§23

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
 2. ze składek członków,
 3. z dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. z dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
 5. z darowizn, spadków, zapisów i ofiarności publicznej z zachowaniem obowiązujących przepisów,
 6. ze środków uzyskanych od instytucji i organizacji rządowych, samorządowych i pozarządowych,
 7. z dotacji według zasad określonych w odrębnych przepisach,
 8. z własnej działalności gospodarczej prowadzonej według przepisów prawa.
 9. z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatnik może przekazać 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia.
 10. Dochód z prowadzonej działalności gospodarczej jest przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.
 11. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Stowarzyszenia o ile ofiarodawca nie postanowi inaczej.
 12. Niedopuszczalne jest:

 

 1. a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli , zwane dalej „osobami bliskimi”,

 

 1. b) przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, a w szczególności jeżeli przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 

 1. c) wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu organizacji,

 

 1. d) dokonywanie zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§24

 1. Osoby fizyczne i prawne, krajowe i zagraniczne, które dokonują na rzecz Stowarzyszenia darowizny lub subwencji jednorazowej lub wielokrotnej uzyskują, o ile wyrażają stosowne życzenie, tytuł „Członka Wspierającego Stowarzyszenia”. Tytuł ten ma charakter osobisty.

 

Rozdział VII

Rozwiązanie Stowarzyszenia.

§25

 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa .
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne zgromadzenie określa sposób likwidacji.
 3. W przypadku likwidacji Stowarzyszenia do jego majątku stosuje się odpowiednie przepisy Prawa .

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§26

 

 1. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu Stowarzyszenia w osobach Prezesa plus jeden z vice Prezesów (lub jeden z członków zarządu) działający łącznie.

§27

 1. W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach .

 

 

Serwis internetowy www.ewangelia.pl wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.